Terms of Use Gift certificates


This are the terms of use for our gift certificates in Dutch. If you have any questions about them, please contact us.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) die worden aangeboden door Fantasyatelier.
2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode of een combinatie daarvan. Iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Fantasyatelier te worden verstrekt. Fantasyatelier behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Fantasyatelier aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
3. Om een cadeaubon online te gebruiken dient u op de site www.fantasyatelier.nl tijdens stap 2 van het bestelproces de exacte code in te toetsen bij het kopje cadeuabon. U kunt hier slecht een code invoegen; als u meerdere cadeaubonnen wenst te gebruiken in een keer, moet u contact met ons opnemen.
4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeauboncode is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
5. Cadeaubonnen uitgegeven door Fantasyatelier zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Fantasyatelier, hetzij online op www.fantasyatelier.nl hetzij in de stand van Fantasyatelier op beurzen waar Fantasyatelier aanwezig is (kijk hier om te zien op welke beurzen Fantasyatelier aanwezig is). De cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden bij winkels die producten van Fantasyatelier verkopen.
6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Eventuele restwaarde wordt uitgekeerd in de vorm van een nieuwe cadeaubon, afgerond naar beneden op hele euros.
8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Fantasyatelier cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal, betalen bij afhalen of vooraf overmaken.
9. Ingeval Fantasyatelier overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde van een bestelling die (deels) betaald is met een cadeaubon, zal restitutie plaatsvinden door middel een nieuwe cadeaubon ter hoogte van de waarde van waarmee de bestelling (deels) betaald is.
10. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
13. Fantasyatelier staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Fantasyatelier. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Fantasyatelier zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.